Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje výrobků bytového vybavení a dalších produktů mezi provozovatelem obchodu www.peska.cz (dále jen Prodávající) a Kupujícího - fyzické či právnické osoby, která uzavřela s Prodávajícím Kupní smlouvu (dále jen Kupující). Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené Prodávajícím. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách na adrese https://www.peska.cz. Prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit. Provozovatelem elektronického obchodu www.peska.cz je:

PEŠKA-židle a křesla s.r.o.

Zelinářská 5

301 00 Plzeň

IČO:26345731

DIČ:CZ26345731

 

2/ OBJEDNÁVKA

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

 

3/ STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky ze strany kupujícího 

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.. 

Storno objednávky ze strany prodávajícího bez udání důvodu. 

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

 

4/ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Spotřebitel smí odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží by mělo být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a pokud možno v původním obalu. Prodávající vrátí plnění poskytnuté spotřebitelem spotřebiteli do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, a to dle způsobu platby kupujícího - bezhotovostně na účet určený spotřebitelem, zpět na platební kartu nebo poštovní složenkou. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží. Prodávající není povinen vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující a to vybranou přepravní službou, dle povahy zboží. Zpravidla stejnou přepravní službou, jako bylo zboží posláno spotřebiteli.

Spotřebitel však bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 4. obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující - spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím (v potvrzovacím emailu každé Vaší objednávky je formulář součástí přílohy). Odstoupení od kupní smlouvy může kupující - spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího peska@peska.cz

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

Stornovat objednávku (před expedicí zboží) lze telefonicky na 377 259 632, emailem na objednavky@peska.cz nebo osobně v sídle firmy. Stornovat lze bezplatně před expedicí. Storno po expedici zboží možné je. Na storno po expedici zboží můžeme požadovat přiměřený poplatek.

 

5/ DODACÍ PODMÍNKY

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník, aktuální ceník je uveden na internetu v sekci košík nebo písemně na provozovně prodejce. 

 

6/ DODATEČNÉ ZMĚNY V ÚDAJÍCH

Změny ve fakturačních údajích po expedici zásilky jsou zpoplatněny částkou 300,- Kč za změnu. Sazba se zejména týká dodatečné změny nákupu z fyzické osoby na osobu právnickou. S fyzickou osobou obchodujeme na základě občanského zákoníku, zatímco s právnickou osobou dle obchodního zákoníku. 

 

7/ ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

Součástí obchodních podmínek je reklamační řád, který je v plném znění ke stažení níže, nebo v písemném provedení na provozovně prodávajícího. 

 

8/ OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 

9/ PRODEJ A PLATBA ZA ZBOŽÍ

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi). 

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto osobně na provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.

 

10/ MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Spotřebitel má v souladu s § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení sporů s prodávajícím. Příslušným správním orgánem k řešení těchto sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může ukončit účast v mimosoudním řešení spotřebitelského sporu v kterékoli fázi.

Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Podrobnější pravidla upravující průběh mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou uvedena na webových stránkách České obchodní inspekce.

Platforma pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy

 

11/ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností PEŠKA-židle a křesla s.r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.   

 

Děkujeme Vám za důvěru v naše výrobky

Team firmy PEŠKA židle a křesla

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

PEŠKA – židle a křesla s.r.o

Zelinářská 5, 301 64 Plzeň

IČO: 26345731  DIČ: CZ26345731

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.peska.cz (kupující-spotřebitel vyplní tento formulář a zašle jej prodávajícímu pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy bez udání důvodu).

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) /o poskytnutí těchto služeb .

 

(*) datum objednání      (*) /datum obdržení

(*)....................................................................................

Jméno a příjmení spotřebitele

…………......................................................................................

Adresa spotřebitele

………...........................................................................................................

………...........................................................................................................

Podpis spotřebitele

.................................................................

Datum

.................................................................

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) (*) Nehodící se škrtněte.